Privacyverklaring                                           Terug naar Home

Vrienden van Foncalieu Waalre, gevestigd te Waalre (5583XK), Hutdijk 58, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://vadega.nl

Vrienden van Foncalieu Waalre, Hutdijk 58, 5583XK Waalre

Telefoonnummer +31620199755

Freek Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Vrienden van Foncalieu Waalre. Hij is te bereiken via foncalieu@vadega.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrienden van Foncalieu Waalre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Heer / mevrouw

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen jonger dan 18 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via foncalieu@vadega.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Additioneel geldt overigens dat Vrienden van Foncalieu Waalre alcohol houdende producten aanbiedt en conform de Drank- en Horecawet mogen deze alleen worden verkocht aan jongeren van 18 jaar of ouder.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vrienden van Foncalieu Waalre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het opnemen van uw bestelling en afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Vrienden van Foncalieu Waalre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben jegens de belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vrienden van Foncalieu Waalre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrienden van Foncalieu Waalre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle bovengenoemde categorieŽn. Gegevens onder handbereik vijf jaar na sluiten boekjaar, op een informatiedrager vervolgens nog eens zeven jaar. Reden is dat de overheid ons heeft verplicht deze termijnen te hanteren om onze administratie aan een eventueel onderzoek te kunnen laten onderwerpen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrienden van Foncalieu Waalre verstrekt de gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een onderlinge overeenkomst met deze derden en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrienden van Foncalieu Waalre en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar foncalieu@vadega.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vrienden van Foncalieu Waalre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrienden van Foncalieu Waalre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via foncalieu@vadega.nl

Cookies
Deze website heeft als doel u informatie te verschaffen, is niet interactief en worden daarom geen cookies geplaatst.

                                                                               Terug naar Home